MUSCHAMP, THOMAS [SSNE 3168]

Surname
MUSCHAMP, MUSCAMP, MUSTAMP, MUSTCHAMP, MUSTEHEMP, MUSTON, MUSTEN, MUSTAN, MUSSEN
First name
THOMAS, TOMAS
Title/rank
COLONEL
Nationality
ENGLISH
Social status
OFFICER

Text source

Thomas Muschamp was born in England in 1580. Despite his English origins he was consistently associated with the Scots in Swedish service and married a Scotswoman, Elin Lindsay, which probably explains the primary source material's erroneous description of him as Scottish. His son-in-law was Robert Bruce, who died in Sweden in 1652. Thomas began his military career in Sweden as a captain in James Seaton's [SSNE 3474] recruited regiment in 1621 and along with Johan Banér he took part in the siege and the conquest of Riga on the 15 of September that year. He thereatfer became lieutenant colonel in Patrick Ruthven's [SSNE 3413] Kalmar regiment in 1623, although one source notes him as a colonel then. He is also mentioned in Herman Wrangel's Kronoborg regiment. By 1626 he was lieutenant colonel for a Kronoberg regiment. In 1626 he became colonel of his own regiment. From 1627-30 he was the colonel of a regiment of Småland infantry, and during 1627 much of his force was struck by illness and thus in November they got leave to return to Sweden. King Gustav II Adolf gave him land in Småland in 1627 and he is noted as a knight. Muschamp was appointed commandant at Marienwerder in 1629, upon the dispersal of the Polish forces who had previously held it. Muschamp suffered great difficulties in trying to fee his garrison there. He died the same year on 6 September. Wrangel informed Chancellor Axel Oxenstierna of Thomas' death and noted that Major Carl Campbell [SSNE 2016] was en route to Elbing to bury the Colonel. His regiment was subsequently taken over by David Drummond [SSNE 2396]. Thomas had two daughters, Margareta [SSNE 6327] and Isabella [SSNE 6329], who inherited their father's land. Margaret married lieutenant colonel Robert Bruce [SSNE 4347]. A portrait of Thomas Muschamp from 1625 survives in Skokloster castle in Sweden. 

Axel Oxenstierna’s authorisation for Colonel Thomas Muschamp as commandant in Marienwerder. [RAOSB,IV] “Jagh Axell Oxesntierna etc. Giör vetterligit, att alldenstund dhen Polniske guarnizon, som för dette I Marienwerder logerade, det hafuer förlåtitt, och befruchtande ähr, att ahnn det igenn besettija och deruth Kongl. M:ttz mijn allernådigste herres der om liggiandes quarter incumbera motte, att jag fördhenskuld på högstbe:te H. Kongl. M:ttz mijn allernådigste herres vägnar hafuer, till dess een bequemblig förordning skiee kan, förordnat, som jag hermed förordnar och fullmechtig gör, Öffverste välbördige Her tomas Mustchamp att logera der med sitt regimente och någre ryttare och att hafua på samma ort öfver alt det folck, som därinn logeras, på effterfölliande sätt: Först skall han see till, dhet platzen blifver på alle oorter väl besatt, serdeeles där han finner honom svagh och entreprinser underkastadt, medh stacketer och reduiter, sä vidh tijdhen och legenheeten tillåtha, befästa, och för alltingh sig så med vacht och vård försäkre, dhet han oorten emot vänner och ovänner må kunna maintinera och holla platzen Kongl. May:ttz stat här i Pryssen till trogen handh. Sedan skall hann medh profuiantzmestarens och amptskrifuarens tillhielp göra sijn högste flijt, att den guarnison, därinne blifuer, må aff amptet, därunder hörande, blifua effter den årnding, som poruiantmestaren medgifuin ähr, underhollen. Och sakll han däruti ingen hafue förskon, adel eller oadell, dhem som i Nedringen boo eller på Högden, uthan huar och een bringa till contribution, tillseendes, det allt blifuer lijka och rettmättigt uthdeelt. Och så frampt det eene amptet eij vill förslå att underholla garnisonen då må hann fordra hielp utaff dhet Risenburgiske och Gartenseeske ampt, formälandes, att så frampt dhe landzens ruin undhvijka och vele, att justicien skall kunna blifua administrerat, dhe då sigh därtill moste bequäme, att guarnizonen fåår sijn nöttorfft. Sidst skall han sig låta på det högsta vara angeläget, att justicien må blifue vid macht erhollen, och så e på landhet some borgarne i stadhen ingen orett eller öfvervåldh tillfoget medh röfvande, slåendhe, eller hvad hellst excesser vara kunne. Och skall hann, där sig någon mothvillig finna lather och på ferske gärningar kann begripas, de vare sig officerer eller gemen, aff ryttarne eller knecktarne, som här i garnisonen liggia, hafua fullkomlig macht att tasta denn ann och hechtan, och effter hollen rettegång låta straffa honom utan all försyyn till lifuett eller annat villkorligit straff. Desslikes, huar någon kann ertappas, som uhr desse andre quarteren begåår där i det Marienwerderische någor mothvillia och öfuervåldh, denn samma må han och lathe, efter som gärningen ähr till, hvar han på bar gärning gripin blifuer, till lifuet eller på annadt sett strax straffa låtha. Doch hvar någon något raisonnabel excuse hafuer att innvända, då må hann icke dess mindre settija honom fengslig, och öfuer saken hijt giöra underrettelsse och förvente hädan resolution. Dette skall Öffversten Mustchamp observera och veeta sig andra, som det I någor måtto angåår, efter att retta. Till visso med egen hands underskrifft och secrets bekrefftelsse etc. Signatum Elbingen den 24 Februarij 1629.”

 

Sources: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0069911_00279#?c=&m=&s=&cv=278&xywh=2634%2C603%2C3938%2C2271

Swedish Riksarkiv, P. Sondén, Militärachefer i svenska arméen och deras skrivelser; Swedish Krigsarkiv, Muster Roll, 1621/4; 1623/4; 1624/6; 1626/1,8-11; 1627/4-14; 1628/12-15; 1629/5-13,15,17,DEAD; G. Elgenstierna, Svenska Adelns Ättartavlor, vol. 5, p.34; F. Rudelius, Kalmar Regementes Personhistoria 1623-1927 (2 vols, Norrköping, 1952), vol. 1, p.37; Palmskiöldiska Samlingen, vol.226, p.467; Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, first series, III, pp.400, 431, 690, 729, 758; ibid, first series, IV, pp.380-1, and passim; H.O. Prytz, Historiska Upplysningar om svenska och norska armeernas regementer och kårer jemte flottorna, II, (Stockholm, 1868), pp.593-4.

Swedish Krigsarkiv, 0035:0418 Karl Viggo Key Samlingen - Thomas Muschamp 19 May 1622. Language and orthography (interestingly) Scots.
Be it known by these preseons that I Thomas Muschamp Capton in the sarves of the
kings Majeste of Swethen hath reseved upon my [regt?] fower houndred Swethes
dollares from hans [kerensone] Kout? Croner this - 19 of mayes - 1622
Thomas Muschamp
 

We thank Dr Bernd Warlich for the following reference to Muschamp's activities in 1621: Birger STECKZÉN: Der Schwedische Löwe. Johan Baner (Leipzig, 1942), p.54.

Service record

SWEDEN, JAMES SEATON, RIGA
Arrived 1621-01-01, as CAPTAIN
Departed 1622-12-31, as CAPTAIN
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, PATRICK RUTHVEN
Arrived 1623-01-01, as LT. COLONEL
Departed 1625-12-31, as LT. COLONEL
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, KRONOBERG
Arrived 1626-01-01, as LT. COLONEL
Departed 1629-12-31, as COLONEL
Capacity OFFICER, purpose MILITARY
SWEDEN, MARIENWERDER
Arrived 1629-01-01, as COMMANDANT
Departed 1629-09-06, as COMMANDANT
Capacity COMMANDANT AND COLONEL, purpose MILITARY