ROSS, GEORGE [SSNE 784]

Surname
ROSS, RÅSS
First name
GEORGE, JÖRAN, JÖRGENN

Text source

George (known as Jöran in Sweden) Ross was born in Scotland in 1605, moved to Sweden in the early seventeenth century. His first appearance in Swedish official records dates from  February 1632 when the Stockholm magistrates accuse him of engaging in illegal trade in Norrmalm (then a separate town from Stockholm).

On 1 June 1633 George Ross took the oath as burgess of Stockholm, with fellow Scottish burgesses Robert Rhind [SSNE 6686] and David Anderson [SSNE 8484] as guarantors.  George Ross worked as a merchant and intended to stay for 6 years. 

In 1646 George Ross' name appears on a list of individuals in Gamla Stan required to fix wall holes. George Ross' address is given as Brunnsgränden, Gamla Stan. George Ross was noted as a 'lakanshandlare' (cloth merchant) in the Gamla Stan tax records for that year.

George Ross married Gertrud Parker (1615-1693) presumably a relative of Thomas Parker [SSNE ] an innkeeper, in Stockholm. All the Ross children were registered within the 'German' (Protestnat) congregation. Anna, born 1636, was born in the capital and registered within the 'German' (ie Protestant) congregation.  Anna died in Riga in 1665, shortly after her marriage. Their second daughter, Elisabeth, was born in 1637, married Mattias Dittmer in 1661, and seemingly died in Stockholm in 1672. Their third daughter Maria was born in 1639 in Stockholm. Their first son Georgius was also born in Stockholm in 1641. A fourth daughter, Gertrud, was born in 1642, followed by Margareta in 1643, she died in 1697. Their second son, Thomas, was born in 1645. Their sixth daughter, Kristina, was born in 1646, and the next year Jacob was born, in 1647. Their third son, Jöran was born in 1648 in Stockholm, but died in Sigtuna in 1691, where he had worked as an innkeeper. Their seventh daughter,  Agnes was born in 1650, and died in May 1708 in Sigtuna. Ca1668  she married, in Sigtuna, Snickaren Olof Jonsson -1673, and then Rusthållaren Melchier Skough 1611-1685. An Agneta Ross was listed as 'Rusthållare in Säby, Danmark parish, in the 1690s. Thomas was born in  1653 in Stokcholm as was his sister Dorotea, born in 1655, död ca 1730 in Sigtuna. She married around 1690 Petter Ekelöf, burgess, who died in 1699 in Sigtuna. 

As shown with the life histories of his children, George Ross left Stockholm, moved to and lived in Sigtuna, probably around 1650. That year he in May he leases a house on Österlånggatan, on the corner with Brunnsgränden, to Daniel Henriksson.

There are three surviving letters written by George Ross. One to Queen Kristina in which he seeks help to pay his debts to various merchants, including one from Amsterdam. This letter contains a hand-written comment (by an archivist): "bankrupt".

Another two letters were written to Chancellor Magnus Gabriel De la Gardie, one dated ca. 1656 regarding the dowry he paid out for his daughter Anna, who lived in Riga and died shortly after her wedding. The second letter concerns changes to salary conditions for the Swedish kingdom's tollmen, dated 1669. The 1669 letter to de la Gardie reveals that Ross gained his position in Sigtuna on the Chancellor's recommendation.

In Sigtuna George Ross worked as a wine merchant and innkeeper, from 1662 onwards. From that year George Ross owned a house located at Stadskvarteret No.1, near Stora Torget in Sigtuna. 

From 1662-1675 George Ross was a tollsman.

George Ross died in 1675.

Sources: Stockholmsstads Tänke Böcker 1633, (Stockholm, 2006), p.26, 153; T. Fischer, The Scots in Sweden (Edinburgh, 1907), p.216; Berg and Lagercrantz, The Scots in Sweden, p.; F.U. Wrangel, Stockholmiana I-IV (Stockholm, 1912), p.375, p.390.

Many thanks to Ola Undin and Stefan Palm who supplied most of the information we have about this individual.

The following court cases were transcribed from the Stockholm court books by Stefan Palm. 

26 September 1646. ”Sedan inlade Hans Olofssons och Jöran Ross fullmechtig Petrus Aurevillius sin Libell emot Jöran Fullerton, besuärandes sig öffuer Honom att Han altidh Hembligen Hafuer Haft hoos sigh bortrymbde och nu döde Kunningams Böcker och saker der uthur giordt sig betalt, såsom och andra betalt, ej achtadt at Han wiste det Han och Jöran een godh post Hade at fordra, aff be.de Kunningam. Derföre Han och bort ? sådane sin förwaltning tillkjenna gifwer på det dhe som andra Creditorer een Laga Concurs Haffua måtte, och emedan Fullerton sådant icke giordt Hafwer, ty willia de nu sin Recones på Honom sökia, förmodandes att Rätten warder dhem tilldömandes at Han Fullerton betala skall Huadh de rätmätigen hade at fordra aff Rechningen [

] 28 September 1646. I lijka måtto Exciperade Jöran Fullerton Emoot Hans Olofsson och Jöran Ross, säijandes sig ingen förwaltning öfuer Kunninghams saker, uthan Hafwer Wälb.ne Erich Gelt een deel för Hushyra antagit, een deel tog Ulrich von Bremen och Fru Elisabeta Meijer Huilket oansedt Han wiste, war Han för den orsak skull icke plichtig, ropande dhet uth, Och emedan Ankerlam? Såsom löftesman måtte för Honom betala 600 daler wille Han taga böckerna, men fant omsider godt de hoos Fullerton uthij en förseglat Korgh nedersättias skulle, som Litt B betygar. Hafuer alltså widare medh Böckerne Haft inthet göra, uthan tillbiuder sig willia leffurera dem antingen i Rätten eller dijd Rätten anordnades warder; Men de Penningar angående som Fullerton sielf aff Hans Debitorer Upkräft och Han sigh skyldig war, Hafwer Han det efter ordre giordt som Litt C och D, förmäla, deet samma stoodh och wederbörande fritt, at sökia sin betalningh på det bästa de Kunde, Huar utij ingen ähr till förtänkiande. [

]; 11 November 1646. Sammaledes slötz Saken Emellan Jöran Ross, Hans Olofsson och Jöran Fullerton såldes: Emädan Hans Olofsson och Jöran Ross icke bewijsa Jöran Fullerton olageligen Haffua sigh befattat medh Jacob Kunningens saker och således dhe andra Creditorer illsnideligen förnähr giordt, Uthan der medh wara Procederat efter egendens Fullmacht och förmedelst förr Passerade i Rätten. Böckerne och nu förseglade Creditorerne tillhanda stå skulle, dhem Fullerthon tillbiuder ifrån sigh leffwerera willia, ty Kan Han medh ingen skäl derföre aff dem oqwalt wara, Uthan erkennes så wijda för deras tilltahlan frij.

In 1656 he became involved in a court case against another fellow Scot, Adam Leijel: Stockholms stads tänkeböcker 30 juli 1656. ”Tilläts derefter Jöran Ross uppå ödmiuk anmodan at Appelera ifrån Cämbners Cammaren emot Adam Leijell, utan Borgen, efter Han än är een Borgare och icke witterligit någon Fallijt wara.” Sedan finns de upptagna tre gånger då de stämmer varandra, 27/10, 29/10 och 3/11. Dessa noteras bara i en mening och jag har därför valt att ej skriva av dem. 15 November 1656. Domb; Emellan Jöran Ross och Adam Leijell dömbdes sädan som föllier: ”Rätten finner skiähligit, emedan Adam Leijell een gång Hafwer Låttit sigh behaga, att emottaga af Jöran Ross een asignation på Assesoren Wälb. Samuel Silfwerfeldt? Det een tijdh Långh bortohaft, och när betalningen icke fölgde, då eij allenast strax deremot intet protesterat som sigh Hade änteligen wederbart, uthan och andra gången, när den första accepterade assignationen war förkommen, gått till Ross igen, begiärandes en annan. Den och Låfat acceptera, som samma Creditorer icke förnekar? Honom betalningh uppå; Att Han Adam Leijell fördenskull blifwer wijdh det Honom een gång har ? täckts?, så Kiendes Assesoren Wälb.ne Samuel Silfwerfält? Som bäst Han gitter, och Låtandes Jöran Ross för wijdare molest och tilltahlan i detta mål frij.” 

 

Jöran Ross 160(5)-1675 Yrke: Handelsman i Stockholm, svor borgareden 1 juni 1633. Lakanshandlare enligt skatte-längd från 1647. Gästgivare och vinhandlare i Sigtuna från 1662, Tullnär i samma stad 166(2)-1675. Hustru: Gertrud Parker 161(5)-1693. Bostad: Ägde från 1662 Stadskvarteret N:o 1 Sigtuna vid Stora Torget. Barn - Anna: född 163(6) i Tyska fg Sthlm, död 1665 i Riga. Elisabeth: född 163(7) i Tyska fg Sthlm, död 1672 i Tyska fg Sthlm, gift 1661 med Vinhandlaren Mattias Dittmer död 1699 i Stockholm. Maria: född 1639-09-03 i Tyska fg Sthlm. Georgius: född 1641-04-29 i Tyska fg Sthlm. Gertrud: född 1642-05-23 i Tyska fg Sthlm. Margareta: född 1643-12-24 i Tyska fg Sthlm, död 1697 i Tyska fg Sthlm. Thomas: född: 1645-02-02 i Tyska fg Sthlm. Kristina: född 1646-01-31 i Tyska fg Sthlm. Jacob: född 1647-05-05 i Tyska fg Sthlm. Jöran: född 1648-08-01 i Tyska fg Sthlm, död 1691 i Sigtuna. Gästgivare i Sigtuna. Agnes: född 1650-01-04 i Tyska fg Sthlm, död i maj 1708 i Sigtuna. Gift omk 1668 i Sigtuna med Snickaren Olof Jonsson -1673, 2:a med Rusthållaren Melchier Skough 1611-1685. Agneta Ross var Rusthållare i Säby Danmarks socken på 1690-talet. Thomas: född 1653-09-19 i Tyska fg Sthlm. Dorotea: född 1655-08-01 i Tyska fg Sthlm, död omk 1730 i Sigtuna. Gift ca 1690 med Borgaren Petter Ekelöf -1699 i Sigtuna. Jöran Ross kallas omväxlande för Georgen, Jörgen och Jöran. Omnämns första gången den 29 februari 1632 i Sthlms tänkeböcker då han anklagas för olaga handel i Stockholms Norra förstad. Svär sin borgareed i Stockholm 1 juni 1633 då han hade Robert Rind och David Andersson till löftesmän. Han återfinns i Tyska församlingens kyrkböcker från 1639 då hans dotter Maria föds till år 1656 då han får ett barn som ej är namngivet. Han kallas Köpman i dessa födelsenotiser. 3 brev finns bevarade efter honom: Ett till Drottning Christina där han anhåller om hjälp och anstånd att betala sina skulder till olika Köpmän , bla en ifrån Amsterdam. Se Kopia. Två brev skrivna till Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie, det första ifrån omk 1656 där han vill ha hjälp med att få tillbaka den hemgift som han lämnat till sin dotter Anna, vilken bodde i Riga och avlidit ganska omgående efter sin vigsel. Det andra brevet handlar om ändrade löneförhållanden för rikets Tullnärer skrivet 1669. se kopia. I brevet till Christina har arkivpersonalen skrivit ordet ”Konkurs” på arket, och i brevet till De la Gardie från 1669, framgår det han Ross fått arbetet i Sigtuna på Rikskanslerns rekommendation. Han återfinns också vid 2 tillfällen i andra domböcker, bla i ett mål ifrån Södertälje rådhusrätt den 20 april 1647 då han är i delo med en Borgare ifrån Nyköping År 1649 var Jöran Ross en kort tid internerad på Uppsala slott eftersom han hade gått i personlig borgen till en kollega ifrån Stockholm vilken hade en skuld. Dom finns bevarad ifrån Uppsala rådhusrätt 2 mars 1649. Enligt en handling i Uppsala Landskansli ifrån 1663 hade Ross köpt sitt hus i Sigtuna av Johan von Lillienhielm och hans hustru Elisabeth Neuhausen. Vilken gård tidigare hade tillhört Elisabeth Neuhausens första man, Översten Jakob Seton. Ross omtalar i handlingen att gården vid tiden för köpet, hade varit nedbränd och han hade med stor kostnad byggt upp den igen. Gården kallades ”Bältaregården” och ligger vid Rådhustorget, nuvarande Handels-banken. I Sigtuna kyrkoräkenskaper förekommer Ross ofta som vinhandlare åt Sigtunas kyrkoherde ifrån 1664 fram till 1670, sedan är det en lucka i längderna tyvärr fram till 1675 och då är han död. Att han drygade ut sina inkomster med Värdshus och vinförsäljning var nog naturligt, hans måg Mattias Dittmer i Stockholm var vinhandlare, så ock hans svärfader Thomas ”Engelsman” Parker vilken haft krogrörelse i Stockholm sedan 1615, bla annat på adressen Skottgränd som ligger vid Österlånggatan. Den 24 januari 1675 skriver hans änka Gertrud ett brev till Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie, i vilket hon vädjar att hennes son Jöran skall få efterträda fadern som Tullnär i Sigtuna. Hon menar att detta redan var bestämt, men eftersom Jöran Ross dy hade medföljt den Ryska ambassaden på en resa, hade avundsjuka människor spridit ut ett rykte om honom att han ej var pålitlig och att en annan fått tjänsten. När änkan Gertrud avlider i Sigtuna 1693, skänkte hon en tavla till kyrkan ”Ecce Homo” vilken förställer Kristi lidande på korset. Denna tavla hängde i kyrkan fram till en renovering på 1930-talet. År 1691 hade hans dotter Agneta (Agnes) Ross köpt den Setonska graven i Mariakyrkan och enligt ett protokoll ifrån 1710, då Borgmästaren Bergstedt vallar runt den gamle Kyrkvakt-mästaren och dödgrävaren Mårten Andersson, påstår den sistnämnde, att Tullnären Ross grav är placerad till höger om altaret, under orgelverket där dopfunten står. Har ej hittat hans ursprung, men tänkbara släktingar till honom kan vara en Georg Ross som anlände till staden Vasa i Österbotten år 1617 med sin familj som politiska flyktingar. Han hade en son Wilhelm som var född 1598 och som avled i Vasa 1648, vilken var verksam i Åbo omr 1630 och sedan blev borgare i Vasa. Denne Wilhelm Ross skall haft handelsför-bindelser med en Jakob Ross i Stockholm, vilken förekommer flitigt i Sthlms tänkeböcker 1613-2(3). I dessa handlingar uppges Jakob vara Handelsman/Skeppare och vara skotte till börden, han kallas vid ett tillfälle för ”Jakob von Danzig” Wilhelm Ross döper sina döttrar till samma namn som ”vår” Jöran Ross gör, Elisabeth och Maria. Källa: Luuko Armas, Vasa stads historia 1606-1721.

HouseinStockholm.

Service record

SWEDEN, STOCKHOLM, SIGTUNA
Departed 1675-12-21
Capacity BURGESS, MERCHANT, purpose CIVIC, COMMERCE, TRADE, MERCANTILE