Multimedia Centre Blog

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP  
4004 SP
4004 SP 4004
IT 4004 
IT 4004
SP
4004
SP 
4004 SP
Wednesday       RU 4104    
RU 4104
                         
Thursday           RU   
1002
RU  
1002    
RU 1002    
    IT 4004 IT 4004      
Friday                       MOD LAN
MOD    
LAN 
MOD
LAN 
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday       RU 4104 
RU 
4104 
                MOD LAN MOD LAN  
Thursday                                        
Friday                                 MOD LAN     [Edit|../../../../../../../../../pages/editblogpost.action?pageId=12746762|||||\||]  |  Labels: [soml-mmc|../../../../../../../../../label/soml-mmc|||||\||]
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday       IT 1002 TEST IT 1002 IT 1002 IT 1002 MOD LANG            
Tuesday           SP      
4004 SP      
4004 SP 4004    
  IT       
4004 SP       
4004    
SP       
4004    
   
Wednesday       RU 4104    
RU 4104    
MOD LANG           MOD LANG        
Thursday           RU      
1002    
RU      
1002    
RU 1002    
BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY
Friday                       MOD LANG    
MOD    
LANG    
MOD    
LANG    
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday       IT 1002 IT 1002 IT 1002 IT 1002 IT 1002              
Tuesday                           MOD LANG     MOD LANG  
Wednesday       RU 4104
RU
4104
                         
Thursday                       SP 4004 SP 4004 SP 4004 SP 1004 SP
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP     
4004 SP     
4004 SP 4004   
  IT      
4004 SP      
4004   
SP      
4004   
   
Wednesday       RU 4104   
RU 4104   
              MOD LANG        
Thursday           RU     
1002   
RU     
1002   
RU 1002   
BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY
Friday                       MOD LANG   
MOD   
LANG   
MOD   
LANG   
GM 1004  

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                       BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY BUSY
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP    
4004 SP    
4004 SP 4004  
  IT     
4004 SP     
4004  
SP     
4004  
   
Wednesday       RU 4104  
RU 4104  
MOD LANG           MOD LANG        
Thursday           RU    
1002  
RU    
1002  
RU 1002  
                 
Friday                       MOD LANG  
MOD  
LANG  
MOD  
LANG  
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP    
4004 SP    
4004 SP 4004  
  IT     
4004 SP     
4004  
SP     
4004  
   
Wednesday       RU 4104  
RU 4104  
MOD LANG           MOD LANG        
Thursday           RU    
1002  
RU    
1002  
RU 1002  
                 
Friday                       MOD LANG  
MOD  
LANG  
MOD  
LANG  
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP    
4004 SP    
4004 SP 4004  
  IT    
4004 SP    
4004  
SP    
4004  
   
Wednesday       RU 4104  
RU 4104  
                         
Thursday        
RU    
1002  
RU    
1002  
RU 1002  
                 
Friday                       MOD LANG  
MOD  
LANG  
MOD  
LANG  
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                          
    MOD LANG       [Edit\|../../../../../../../../../pages/editblogpost.action?pageId=12419074|]  |  Labels: [soml-mmc\|../../../../../../../../../label/soml-mmc|]
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday           IT 1002 IT 1002 IT 1002                  
Tuesday           SP   
4004 SP   
4004 SP 4004  
  IT   
4004 SP   
4004  
SP   
4004  
   
Wednesday       RU 4104  
RU 4104  
MOD LANG                      
Thursday       RU 1002  
RU   
1002  
RU   
1002  
RU 1002  
    IT 1001          
Friday                       MOD LANG  
MOD  
LANG  
MOD  
LANG  
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday           IT 1002 IT 1002 IT 1002                  
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP  
4004 SP  
4004 SP 4004  
  IT  
4004 SP  
4004  
SP  
4004  
   
Wednesday       RU 4104  
RU 4104  
                         
Thursday       RU 1002  
RU  
1002  
RU  
1002  
RU 1002  
                 
Friday                       MOD LANG  
MOD  
LANG  
MOD  
LANG  
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                          
    MOD LANG      
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP 
4004 SP 
4004 SP 4004 
  IT 
4004 SP 
4004 
SP 
4004 
   
Wednesday       RU 4104 
RU 4104 
                         
Thursday       RU 1002 
RU 
1002 
RU 
1002 
RU 1002 
                 
Friday                       MOD LANG 
MOD 
LANG 
MOD 
LANG 
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                       MOD LANG 
             
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP
4004 SP
4004 SP 4004
  IT
4004 SP
4004
SP
4004
   
Wednesday       RU 4104
RU 4104
Mod Lang                      
Thursday       RU 1002
RU
1002
RU
1002
RU 1002
                 
Friday                       MOD LANG
MOD
LANG
MOD
LANG
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                       MOD LANG
             
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP
4004 SP
4004 SP 4004
  IT
4004 SP
4004
SP
4004
   
Wednesday       RU 4104
RU 4104
                         
Thursday       RU 1002
RU
1002
RU
1002
RU 1002
                 
Friday                       MOD LANG
MOD
LANG
MOD
LANG
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                       MOD LANG
             
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           SP
4004 SP
4004 SP 4004
  IT
4004 SP
4004
SP
4004
   
Wednesday       RU 4104
RU 4104
                         
Thursday       RU 1002
RU
1002
RU
1002
RU 1002
                 
Friday                       MOD LANG
MOD
LANG
MOD
LANG
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                       MOD LANG
             
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday           IT IT                          
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                                        

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday                                        
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday       Mod Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
 
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday       Mod
Lang
Mod
Lang
Mod Lang
Mod
Lang
Mod Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod Lang
 

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday       Mod Lang Mod Lang Mod Lang Mod Lang Mod Lang Mod Lang Mod Lang Mod Lang  
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday                                        
Friday       Mod Lang Mod Lang Mod Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
Mod Lang Mod
Lang
Mod Lang  
Labels: soml-mmc

MMC 1

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                   RU 4101     IT 4003          
Wednesday      

                             
Thursday       IT
1001
IT
1001
IT
1001
IT
1001
                 
Friday               Mod Lang
Mod
Lang
Mod Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
     

MMC 2

    8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
Monday                                        
Tuesday                                        
Wednesday                                        
Thursday       IT
1001
IT
1001
IT
1001
IT 1001
                 
Friday               Mod Lang
Mod
Lang
Mod
Lang
    Mod
Lang
     
Labels: soml-mmc

Labels

soml-mmc soml-mmc Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.