LITTLEJOHN, ANDREW [SSNE 7785]

Surname
LITTLEJOHN
First name
ANDREW
Nationality
SCOT OR ENGLISH?

Text source

The burgess, Andrew Littlejohn, was involved in an appeal case in Sweden in 1614. The details of the case were kindly provided by Dr Mia Korpiola and are given in full below:

Riksarkivet, Sweden. Svea Hovrätt, 42 Huvudarkivet, B Registratur och koncept, Över utgångna skrivelser, a Registratur 1614-1802, 1 1614:

82v: Manebreff för Anders Littel Jehnn Bor-/gere i Giefle, till sine Giäldnärer. Aff/ Stokholm den 19. _Decemb._ etc. 614./ Wij Magnus etc. Göre wetterligit, att efter Andreas/ Litteliehn borgere Vthi Giefle, hafuer haft sin Vttschikede hijt till oss/ som then Konungzlige Hoffrätten beklädhe, och gifuit sitt besuär/ ödmiuckeligen tilkenne, att han hafuer någre Gäldnärer oppe/ wedh Kopperbärget sådom och Vthi Helsingland, som hohon skÿldig/ äre, af huilke han beklager sigh icke kunna blifua föruagd och/ tilfridz stäld, Vthan the söckie allehanda Vttflychter därmed att oppe-/holle honom sin bettalning. Och alldenstund rätwisan sådant/ fodrar och kräfuer, att huar måtte bekomma och blifue wedh/ sitt, det han är berättiget till, och förb:te Andreas säger sigh/ sitt länger icke kunna mista, efter han och hafuer sine _Cre-/ditorer_ som honom mana och quällie, är han fordenskuldh före-/sakeder att besöckie oss om thenne befordinghzskrifft den wij/ honom för rättwisanes och wårt dragande Embetes skuldz,/icke hafue kunnat wägre. Hwarföre på K: M:tz alles W:/ N: Konung och herres, så och wårt ombetodde Kal och Em-/betes wägne förmane såsom och befalle högstb:te K: M:tz trogne/ tienere och Befalningzmän, Madz Jöransson wedh Kopper-/berget, och Larss Larsson Vthi Helsingeland, att de äre förb:te//(83) Andreas LittelJehn, eller hans Fulmächtige befordelige och för-/skaffe honom rätt på hans gäldnärer, på bådhe Ortterne, så att/ han måtte komma till sin bettalning, Vthan långsam oppeholdh-/ning, dett dem tilbör för theres Embethe och Eedzplicht skull/ Och der the sådant försumma, eller och icke göre wele, och her/ om offtere blifuer klagat, skole the ware förtänckte, att sua-/ra där till, när därpå kan fordras. Der de wette/ sigh effterrätte. _Datum vt supra etc./

Service record

SWEDEN, GAVLE
Arrived 1613-01-01
Departed 1614-12-31
Capacity BURGESS, purpose CIVIC, COMMERCE, TRADE