DUNDEE, JOHN [SSNE 7783]

Surname
DUNDEE
First name
JOHN, JOHAN, HANS
Nationality
SCOT
Region
DUNDEE?

Text source

The Scottish merchant, John Dundee, was involved in an appeal case in Sweden in 1614. The details of the case were kindly provided by Dr Mia Korpiola and are given in full below. Any relation to the important Scottish merchant family of Blasius Dundee [SSNE 768] have yet to be established:

Riksarkivet, Sweden. Svea Hovrätt, 42 Huvudarkivet, B Registratur och koncept, Över utgångna skrivelser, a Registratur 1614-1802, 1 1614:

47v: Förschrifft för een Skåtsk Köpman Hans/ Dundj b:dt till Hans Persson, om någen/ Gield han hafuer Vthståendes hoos een Präst,/ Aff Stokholm den 26. _Septemb._ 1614. etc/ Wår gunst tilförende etc. wij lathe edher Hans Persson her/ medh wette, att bredwijsere och Skåtske Köpman Hans Dun-/dj, hafuer besöcht oss her i den Konungzlige hoffrätten, öd-/miuckeligen tilkenna gifuandes, Att efter dett han icke kan/komma dijt op åtth att kräfuie sin skuld hop af her Larss i/ Säbÿ, som han säget sigh hafue fått dom Vttöfuer, och lijk-/wäl icke will bettala Vthan oppeheller honom ifrå then ene/ tidhen efter den andre i Szå hafuer för:de Hans Dundj wa-/rit förorsakat, att begäre denne wår förmaningz skrifft/ till edher, att i honom till sin rätt förhielpe skulle, huilket/ wij honom icke hafue weler wägre. Därför är hermedh// (48) wår alfwarlige förmaningh, att i Vthan longsampt opskof fulföllie/ _Exsecutionen_ sålunde legandes, att han sin betalning bekomma/ måtte, och rätter edher efter den fierde _Articulen_ vthi Rättegångs/ _Ordinantien_ som i dette åhr är bewilligedt vthi Örebro, och således för-/mäler, huadh som nu således å häredz och Laghmanstingh eller å/ Rådhstufwe dömpt warder, dett skall hafue laga kraft medh sigh;/ Och skola wåre Landzhöfdinger, Stedthollere och Befalningzmänn,/ håll eder hand Vttöfuer, at häredzhöfdingers, Lagmäns, så och Bor-/gemestere och Rådz domar må _Exsequerede_ och effterkompne war-/de, så framt the huar klaget blifuer icke wele sware til saken./ Andeligen så lagandes, att förbe:de Köpman icke må hafue orsak/ oftere der om Klage. Där i wette edher effterrätte./ _Datum vt supra etc._.//

Service record

SWEDEN, STOCKHOLM
Arrived 1613-01-01, as 1614-12-31
Capacity MERCHANT, purpose MERCHANT, COMMERCE, TRADE