FULLERTON, JORAN [SSNE 7191]

Surname
FULLERTON
First name
JORAN, GEORGE

Text source

Joran Fullerton (1620-1659) was a Scottish merchant who traded variously in Stockholm, Sigtuna, Hedemora and Falun. He was married to Margareta Dalecarlia and had a duaghter, Elizabeth. Fullerton became involved in a number of cases, often against the Scot George Ross. The following court cases were transcribed from the Stockholm court books by Stefan Palm.

26 September 1646. ”Sedan inlade Hans Olofssons och Jöran Ross fullmechtig Petrus Aurevillius sin Libell emot Jöran Fullerton, besuärandes sig öffuer Honom att Han altidh Hembligen Hafuer Haft hoos sigh bortrymbde och nu döde Kunningams Böcker och saker der uthur giordt sig betalt, såsom och andra betalt, ej achtadt at Han wiste det Han och Jöran een godh post Hade at fordra, aff be.de Kunningam. Derföre Han och bort ? sådane sin förwaltning tillkjenna gifwer på det dhe som andra Creditorer een Laga Concurs Haffua måtte, och emedan Fullerton sådant icke giordt Hafwer, ty willia de nu sin Recones på Honom sökia, förmodandes att Rätten warder dhem tilldömandes at Han Fullerton betala skall Huadh de rätmätigen hade at fordra aff Rechningen [

] 28 September 1646. I lijka måtto Exciperade Jöran Fullerton Emoot Hans Olofsson och Jöran Ross, säijandes sig ingen förwaltning öfuer Kunninghams saker, uthan Hafwer Wälb.ne Erich Gelt een deel för Hushyra antagit, een deel tog Ulrich von Bremen och Fru Elisabeta Meijer Huilket oansedt Han wiste, war Han för den orsak skull icke plichtig, ropande dhet uth, Och emedan Ankerlam? Såsom löftesman måtte för Honom betala 600 daler wille Han taga böckerna, men fant omsider godt de hoos Fullerton uthij en förseglat Korgh nedersättias skulle, som Litt B betygar. Hafuer alltså widare medh Böckerne Haft inthet göra, uthan tillbiuder sig willia leffurera dem antingen i Rätten eller dijd Rätten anordnades warder; Men de Penningar angående som Fullerton sielf aff Hans Debitorer Upkräft och Han sigh skyldig war, Hafwer Han det efter ordre giordt som Litt C och D, förmäla, deet samma stoodh och wederbörande fritt, at sökia sin betalningh på det bästa de Kunde, Huar utij ingen ähr till förtänkiande. [

]; 11 November 1646. Sammaledes slötz Saken Emellan Jöran Ross, Hans Olofsson och Jöran Fullerton såldes: Emädan Hans Olofsson och Jöran Ross icke bewijsa Jöran Fullerton olageligen Haffua sigh befattat medh Jacob Kunningens saker och således dhe andra Creditorer illsnideligen förnähr giordt, Uthan der medh wara Procederat efter egendens Fullmacht och förmedelst förr Passerade i Rätten. Böckerne och nu förseglade Creditorerne tillhanda stå skulle, dhem Fullerthon tillbiuder ifrån sigh leffwerera willia, ty Kan Han medh ingen skäl derföre aff dem oqwalt wara, Uthan erkennes så wijda för deras tilltahlan frij.

The following information was provided by Ola Undin and Stefan Palm.

Jöran Fullerton: Med största säkerhet skotte, namnet förekommer i bokverket om skottar i Sverige på en soldat i svensk tjänst under Erik XIV:s tid. Född: 1620 i Skottland. Källa: Mormonerna i Utah USA. Död:1659 i Hedemora: Källa: Kyrkoräkenskaper L:2 Hedemora Yrke: Bokhållare i Stockholm, Handelsman i Sigtuna 1645-47, Hedemora 1647-48 och Falun 1648-. Källa: Sigtuna rådhusrättsprotokoll, Hildebrand: Falu stads historia. Gift med Margareta Dalecarlia, född 1628 i Västerås, död 1682 i Hedemora. Källa: Mormonerna i Utah USA. Barn: Elisabeth, född 1652 i Hedemora, död 1721 i Simrishamn. Gift 1:a 14 november 1678 med Befallningsmannen i Albo, Ingelstad och Järrestads härader och sedermera Borgmästaren i Simrishamn Hindrick Johansson -1690, under krigsåren 1676-79 även känd som ”Snapphane-tuktaren.” Gift 2:a 1692 med Rådmannen i Simrishamn Magnus Krabbe -1715. Källa: Borgmästare i Simrishamn www.osterlen.com/slaktforskning/borgm.htm Övrigt: Ägde gård i Sigtuna 1645-1649 vilken tidigare tillhört fd Borgmästaren Per Nilssons måg Befallningsman Johan Larsson. Uppges ha legat emellan Stadsgränden och Torget. Troligtvis Drakegården. 5 januari 1646 Efter såsom Jöran Fullertuns Gårdh nu fans wara Laghbuden och faststånden; ty blef Honom nu å Rådhstugun ther på gifwit Stadsens Fastebref? Breef, Under Stadzens Secret. Samma gångh beswäradhe sigh Jöran Fullertun Uthöfuer fordom Borgmestaren Pädher Nilsson, I det Han Honom 44 Tunnor Spanmåhl skyldigh? War, Hwilken Spanmål Per Nilsson medh första åkföret lofwat lefwerera till Enekiöpingh, och emädhan ther uppå fans Pädher Nilssons Obligation, ty pålades Honom samma Obligation Uthan wijdare Upskof at fullgiöra och clarera. Källa: Sigtuna rr sid 25 1646. 13 juni 1646 Blef och befunnit at Per Nilsson af den orsak, at Anders Erichsson hade efter Undfången fullmacht låtit Upbiudha på Jöran Fullertuns wegne, Hans Mågs Jon Larssons gårdh, den Jöran Fullertun åhret tillförenne betalt Hadhe, således Uti sin ifrigheet å Rådstugun huarföll?, och icke derföre at Han Uti sitt Embete någon Excess, det Peder Nilsson eller någon annan nu bewijsa Kunde, begångit hade. Källa: Sigtuna rr sid 35 1646. 2 Oktober 1647 Samma dagh framsteegh för Rätten fordom Borgmestaren Per Nilsson och gaf tillkenna at Han war Jöran Fullertun Handelsman Uti Hedemora, Tolfhundrade Dal.r Kopparmynt skyldigh blefuen, och för be.de Skuld nu å Rådstugun tilsadhe Honom sin gård och liggiande grundh här Uti Sigtuna (doch förbehållin den rättigheet Uti samma gård, som i synnerheet Hans Dotter Karin å sit Möderne Kunde wara Arffällen till) Hiulken gård och nu till den ända å Rådstugun förste reesan bleff Upbuden. Der hoos lofuadhe Jöran Fullertun anwända all möijelig flijt at Accordera med thee andre Per Nilssons Creditorer, som äre Jacob Kolmäter, Donald Fijf och Albrecht Ren? uthi Stockholm, ther thee eliest med een billig penning will sigh nöija låta, och huadh Han således aff dem för een wiss Summa inlöser skall iempte den förrige Skulden räknas på berörde gård. Källa: Sigtuna rr sid 58-59 1647. 18 Augusti 1649 Samma Dagh tredde och för Rätten, Jöran Fullertun, Inwånare och Handelsman Uthij Falun, och gaff tillkenna, det Han Hade försåldt sin gård här Uthij Sigtuna till Hans Lampa Borgare och Inwånare Utij Stockholms Stadh, för 88 skepp.d Stångh jern, utij Twenne Terminer ij Stockholm att leferera, Huilket theeres giordt Contract och dem emillan skriffteligen författat, widlyfteligare Uthwijsandes warder. Källa Sigtuna rr sid 82 1649. 13 Mars 1652 Samma Dagh framstegh för Rätten Jöran Fullertun och gaff tillkenna, hurusåsom Han Hade såldt och Uplåtit, Ehrlig och Förståndigh Hans Kempe Borgare och Handelsman Utij Stockholm een sin Gårdh här Utij Sigtuna (Huilken Han aff fordom Befalningzmannen Johan Larsson Kiöpt Hadhe, och emillan Stadzgränden och Torget belägen är) för 85 Skeppundh Hammarjeern, Huilke 85 Skeppundh Han bekende sig fyllest Upburit och bekommit Haffua, och fördenskuld tillstådde, at be.de Hans Kempe å berörde Gård Stadzens Faste breef meddeelas måtte. Jorda Balken 6 Capitel. Sädhan framsteegh för Rätten Hans Kempe, och gaff tillKenna, hurusåsom Han Hadhe giordt et wäneligit Gårdeskipte med Herman Pedhersson, fordom Borgare Utij Stockholm, I det be.de Hans Kempe Hadhe gifuit be.de Herman Pedhersson sin Gård här Utij Sigtuna medh alle dess Lägenheeter och tilbehör, som Han Honom aff Jöran Fullertun Kiöpt Hadhe; Och Herman Pedhersson Hadhe der emot gifuit Hans Kempe sin Gårdh medh dess tillbehör Utij Stockholms Norre Förstadh belägen, och skulle der till Haffua Utaff Hans Kempe 200 Dal.r Kopparmynt till Mellangåfuer, der på thee nu giorde Huar annan Handstrechning inför Rätten, och fördenskuld för Fast erKendes. Effter Jord B. 6 Capitel. Källa: Sigtuna rr sid 121 1652, Jöran Fullerton, skotte som fick burskap i Falun 9 maj 1648, ålderman i Köpmansgillet. Se Hildebrand K.G.: Falu stads historia 1641-87, sidorna 373, 401, 549, 552, 779, 787, 803. Var direktör i Tobaksmonopolet i Falun 1651-52, ålderman i Köpmansgillet i slutet av 1651. Fullerton sysslade ej med kopparhandel. Han taxerades till 12 daler S:mt år 1655. Han hade enligt Falu stads rådhusrätts protokoll den 10 juni 1651 bett om lämplig tom för att bygga en gård ”varigenom staden kunde bliva sirad och prydd.” Fullerton var innan han kom till Falun bokhållare hos Hans Gahn Sr i Stockholm. Källa: registerkort på Genealogiska föreningen Sthlm. Utdrag ur boken "The Scots in Sweden” av Th. A. Fischer. Utgiven av Otto Schulze & Co, 20 South Frederick Street, Edinburgh år 1907. Utdraget börjar på sid 49 3 rader från slutet: This matter of pay was (for reasons that we have alluded to) the one great difficulty with the ruling powers. The treasury was exhausted; the iron-mines were mortgaged; and promises, nay, base money had to be resorted to. No wonder that the grievances and petitions of the Scots on this account were numerous. As a model of all the rest let us take the following complaint contained in a letter of Scottish troopers to King Eric XIV, in the year 1566 on the 24th of May. Fotnot 1, p50) "Most gracious Lord and King. We, Scottish troopers, complain of the great wrong done to us in not paying us for the horses that were killed in the late battles and leaving us without our pay for the last three months." They then proceed to say that they had to borrow horses. A messenger had arrived commanding them to wear armour. They were willing to do so, but must have the armour free of expense. To explain all these matters to the king they send their Colonel, W Ruthven to his Majesty. This letter is signed by James Stuart, Wallace, Ths. Larbon (?), Ch. Fullerton, Alex. Murry, Will. Monraff(Monroe?), Gilbert Young, Andrew Greig, David Bisset, John Lockhart, John Galloway, and David Kerr. Fotnot 2, p50) In another similar petition they maintain that all their poverty and misery arose from the base and miserable coin in which King John had paid them. Fotnot 3, p50) Somewhat later in a letter of supplication sent by "poor strangers, troopers under Col. Ruthven," they ask for their discharge and for their full pay as they had been promised. Their captain, they continue, had already advanced the pay to some of them, others had gone with Henry Leyel. "But we others have nothing but hunger and nakedness. The signatures of the following men are added: Alexander Trompatt, Carl Leitch, W. Wilson, David Johnston, Thos. King, Sander Chapman, Nicoll Rod (?), Hans Scharff (Sharp or Shairp), Bartel Longborough, Hans Waterston, Jacob Lesly, Jacob Konnigham, and Jacob Gad. Fotnot 1, p51" Fotnot 1, p50) Handlingar angående Nordiska Sjuårskrig. Riks A. A trooper received a monthly pay of nine Thaler. The Scottish officers repeatedly received land as a security for their pay. Thus Wallace and Lyell, in Småland and Östergötland in 1578. See Riks A. Fotnot 2, p50) Riks A. Fotnot 3, p50) Riks A. Militaria, King John's time. Fotnot 1, p51) This letter is not adressed to the king, but probably to Duke Charles, his brother.

Service record

SWEDEN, STOCKHOLM, SIGTUNA, FALUN, HEDEMORA
Capacity MERCHANT, purpose COMMERCE, MERCANTILE, TRADE