PETRIE, WILLIAM [SSNE 6708]

Surname
PETRIE, PETRI, PETRE
First name
WILLIAM, WELLAM [1]
Nationality
SCOT
Region
MONTROSE, ANGUS

Text source

William Petrie (1603-1665) was the son of George Petrie, provost of Montrose who died in 1627. His mother was Regina Edmonston. William Petrie was born circa 1603 in Montrose. He had two brothers, Robert [SSNE 6787] and George [SSNE 6788],

William Petrie senior took his son, also William, [SSNE 6598] to Sweden where the latter became a factory owner in Arboga in the second half of the 17th century.

William Petrie senior originally made his living as a merchant burgess in Stockholm dealing in silk according to one source. He also became involved in the iron trade, perhaps through his two brothers who also migrated to Sweden and were active in the metal industry.

One source states that William Petrie was a burgess of Norrmalm (a discrete town outside of Stockholm until 1635) from 1622. William Petrie gave up that status in 1627, but despite this the magistrates had place a lock on his business door in Gamla Stan because he was not a burgess of that town.

In 1633 William Petrie senior purchased a house in Gamla Stan, on Kåkbrinken, from George Gardner [SSNE 7352] (who had previously purchased it from George Logan [SSNE 7368]).

William Petrie's financial success can be understood through his property purchases. In 1632 William Petrie bought two Gamla Stan properties from Colonel James Forbes [SSNE 779] in 1632: one located on Köpmangatan, the other on Kindstugatan (then Kindhästgatan). William Petrie also bought a number of other properties (some in Södermalm) for a total cost of 2800 daler, a not insignificant amount. In 1633 William Petrie purchased David Sleman’s house in Kåkbrinken (originally belonging to Scottish burgess George Gardner), which lay on one of Gamla Stan's oldest continuously named streets (dating from the 1400s) which leads from the western waterfront towards the central square Stortorget

One source states that William Petrie was a burgess of Sigtuna from 1650-1655. In Sigtuna William Petrie married Eufrosyna Logan (presumably a sister of the aforenoted George Logan. Whether this is the same man remains to be proven.

William Petrie senior died in Stockholm on 20 June 1665.

Sources: D. Fraser, Montrose before 1700, (Montrose, 1967), p.146; C. Dalhede, Handelsfamiljer på Stormaktstidens Europamarknad (3 vols., Partille, 2001), II, p.413; Steve Murdoch, Network North: Scottish Kin, Commercial and Covert Associations in Northern Europe, 1603-1746 (Brill, Leiden, 2006), pp.187-188, 192-193, 223. See also Paul Meijer Granqvist, Stockholmskt Borgarfolk, (Stockholm, 1902), pp.72-79 (thanks to Jan Helleday for this reference); Stockholmsstads tänke böcker 1631-1632, (Stockholm, 2004) p.234-5; Stockholmsstads tänke böcker 1633, (Stockholm, 2006), p67.

The following references were provided by Ola Undin: William Petri 160(3)-1665. Född omk 1603 i staden Montrose i Skottland. Alf Åberg: Släkt och hävd 1954. Död i Stockholm 20 juni 1665 i Tyska församlingen. Far: Georg Petri 1580-1627, Borgmästare i Montrose Skottland. Mor: Regina Edmonston. Hustru: Eufrosyna (Logan) vilken bodde i Sigtuna 1667. Barn: Albert Petris. Källa: Sigtuna rådhusrätts protokoll sid 142 1653. Bostad: På Malmen i den avlidne Olof Larssons gård. Borgare i Stockholms Norra förstad 1622, Borgare i Sigtuna 165(0)-1665. Av skotsk börd. Handelsman i Stockholm, handlade med silke mm enligt ”Scots in Sweden” av Jonas Berg och Bo Lagercrantz. Var fadder vid dopet till Köpmannen Georg Ross dotter Agnes (Agneta) d:4 januari 1650 i Tyska kyrkan i Stockholm. I en likpredikan över hans bror Robert Petri, Handelsman i Arboga kan man läsa följande: ” den namnkunniga staden Montrois/ hafwandes han hafft sin upprinnelse af mycket hederliga föräldrar, nemligen Fadren fordom Borgmästare i bemälte Montrois Stad Herr Georg Petre, och Modren Fru Regina Edmonston.” ”Han miste alltför tidigt sin käre fader jämte flera av sina anhöriga år 1627, men fadren aflät icke att näst för sin död sörja för sin unga son, i ty han förordnade att hans äldsta broder herr Georg Petre, som kort därpå sin resa till Sverige anställa tänkte, skulle taga honom med sig till den då i Sverige och Stockholm vistande och boende brodern Herr Wilhelm Petri, vilken också till följe så väl av benämnde sin sal käre faders förordning och den broderliga kärleken honom antog och icke mindre än sina egna barn älskade.” Källa: Alf Åberg, Släkt och hävd 1954. Stockholms tänkeböcker. William Petri, Nyborgare i Norra förstaden. Willem Petri, ogift, avlade sin borgare ed. Löftesmän: Thomas Johansson och Vinskänken Lasse Matzson den 5 januari 1622 sidan 254. Sid 39: William Petri-Bodinnehavare: Han ville bli förskonad 1 års utlagor eftersom han gift sig med en borgaredotter. Uppges att han ej avlagt borgared i Stockholm. ”Han skall skaffa sigh besked hur han är skild ifrån Norrmalm. 13 april 1627. Sid 116: Han uppger att magistraten satt lås för hans boddörr eftersom han ej är borgare i Stockholm, står att han flyttat ifrån Malmen in till Staden. 1627. ”Edel och välbördig Jacob Forbus till Lund, sålde 2 stenhus til William Petri på Köpman-gatan för 2800 daler”. Källa: Sthlm tänkeböcker sid 234-235 1631 och 1632. Den 7 januari 1633 köpte han David Slemans hus i Kåkbrinken i Stockholm. Källa: sid 67 Sthlm tänkeböcker 1633. Se Sigtuna rådhusrätts protokoll sidorna 141-142 under Dunkell. 1653. 27 Augusti 1660. Samma Dagh Kom för Rätten Abraham Jönsson Inwånare Utij Stockholms Stadh, Hafuandes Borgmester och Rådz bref till Rätten härsammastädes, angående Skatträtte till et Steenhuus, det be.de Abraham nu försällia och Wellam Peter, här först in för Rätten? såsom Nästa Nabo Hembiudas skulle. Till Hwilket Wellam Petri sadhe sig nu strax icke Kunna swara, Uthan emädhan Han nu strax war sinnad begifua sigh på reesan till Arbogha, lofuade Han der ifrån gifua Swar till Stockholm medh första Post. Källa: Sigtuna rådhusrätts protokoll 27 augusti 1660 sid 148. 19 December 1660. Sidst framKom för Rätten Hustru Margita Jönsdotter, framledne Johan Håkanssons effterlåtne änkia, och meedh sijn Lijflige Eedh Witnade och betygade, att ähn ? grijsar som Wellam Petris Hustru och Bengt Hansson twistade om, och begge förmeente wara sijne, at her med rätta Hörde Bengt Jönsson till. Tiuf? B. LL. 16 Capitel. Källa: Sigtuna rådhusrätts protokoll 19 December 1660 sidan 150. 11 April 1663. Emellan Simon Månsson på Olof Larssons Arfwingars wegnar, och Wellam Petri som 3 åhr Uthi gården bodt (och) dess Underliggiande Åker häfdat och brukat hade. Blef afsagt: Att Wellam Petri efter det första ? skulle bestå alle Uthlagor, för den nytta Han Hade haft af Åker och Engh, Men af Herslönen skulle Honom ?, det Han till gårdzens nödwändige Reparation påkåstat hadhe. Herslegan till förgångne Påsk, 3 dagar á 16 D.r belöper sigh 48 D.r. Deraf skulle Kortas på Reparationen D.r 40:4, blef fördenskull till ? behållit 7:28 Kopparmynt. Källa: Sigtuna rådhusrätts protokoll 11 April 1663 sidan 154. 2 Mars 1667. Ther näst framhades Markus Jöranssons Dotter Hustru Marina och Tilfrågades, huru Hon wille tilstå, det Tahlet Hon Hade Uthspridt om Maximilian Organist, I det Han skulle Hafua bortfört den Kiättelen Uthij Stockholm, bestående Uthij 1½ Lp Koppar, som Uppå Malmen härsammastädes för någon Tijdh sädhan ifrån Hustru Epbrasine Wellam Petrijs, bortstulin bleff. Thertill be.de Marina Swaradhe, att Hennes Styfmodher, Hustru Märta hade sagt för Henne, at Maximilian till förledne Höst hade fölgdt Markus Jöransson till Stockholm, och då fört med sigh en hoop Sönderklipt Koppar Uti en Säck, och den der bortsåldt. Maximilian Tilfrågades huru Han b.de Koppar bekommit hade, bekende at det bestodh, Uti en gamal Kietel om 5 mk, Item en botn af een Bränwijnspanna, den Han hade fåt af een Koppar- slagare Dreng som geste hoos Honom uti Marknadzdagarne, Item gamal ihoopslagen Koppar, den Han och hade fått af dränger, Item 3 st Bränwijns pipor; Sadhe att det hade giordt tilhopa 18 mk, och at han den sålde åth een Kopparslagare på Norr Malm. Men Markus Jöransson hafwer tillförene för Rätten bekendt, att Maximilian hade såldt samma Koppar på Södhermalm. Uthaf hwilket Tilfälle Hustru Epbrasina hade fattat en Misstanke till ber.de Maximilian om den Kiettelen som för någon Tijdh sädhan för Henne bortstulin blef. Therföre blef nu Maximilian pålagdt, att skaffa sigh ett behörigt? Bewijs inom 3 weckors tijdh af den Kopparslagare som samma Koppar af Honom Kiöpt, hwarmedh förmähles Utij Hwadh Sorter samma Koppar hade bestådt. Källa: Sigtuna rådhusrätts protokoll 2 Mars 1667 sidan 203.

HouseinStockholm

Service record

SWEDEN, VASTERNORRLAND, STOCKHOLM
Arrived 1620-01-01
Departed 1665-06-20
Capacity IRON MERCHANT, BURGESS, purpose TRADE, COMMERCE, CIVIC